ՋԵՅ ՔԵՅ ԷՅ ԱՐՄԵՆԻԱ

ՇՈՏՈԿԱՆ ԿԱՐԱՏԵԻ ՖԵԴԵՐԱՑԻԱ

Շոտոկան Կարատե-դոն ինքնակատարելագործման գնացող մարդու ճանապարհ է,

որը ձևավորում է մարդու ֆիզիկական, հոգևոր և կամային հատկանիշները:

1/3